J.P. Komus za pružene usluge garantira vrhunsku kvalitetu

0

Javno preduzeće za komunalne poslove KOMUS – društvo sa ograničenom odgovornošću Gračanica, osnovano 1989. godine Odlukom Skupštine općine i registrovano je u Općinskom sudu u Tuzli, kao društvo u stopostotnom vlasništvu Općine Gračanica, a na njegovom čelu nalazi se direktor Senad Memić.

”Naša misija je da komunalne djelatnosti od javnog društvenog interesa koje su nam povjerene, obavljamo u obimu i kvalitetu koji će zadovoljiti naše kupce i da se orijentišemo na povećanje pouzdanosti u pružanju naših usluga, te fleksibilnosti i otvorenosti u komunikaciji sa korisnicima. Menadžment preduzeća ima vrlo jasnu viziju koju su prihvatili svi njegovi zaposlenici i tako je pretvorili u zajedničku viziju razvoja, usmjerenu prema našim korisnicima i nama samima”, istaknuli su iz Komusa za Poslovne novine i dodali:

”Cilj nam je osigurati uslove za kvalitetno obavljanje usluga odvoza i deponovanja otpada, kvalitetno obavljanje higijene grada i dr., uz osiguranje da ciljevi preduzeća budu usklađeni sa potrebama i očekivanjima korisnika naših usluga (građana i Općine), kao i razvojnim planovima Općine u svim segmentima. Osiguranjem dobrih uslova rada i zadovoljstva zaposlenih doprinijeli smo postizanju visokog stepena kvaliteta naših usluga, a obučavanjem i motivisanjem svih zaposlenih omogućili smo da njihovo znanje i iskustvo doprinesu neprekidnim poboljšanjima procesa i rezultata rada. Pri obavljanju aktivnosti preduzeća, naročitu pažnju posvećujemo zaštiti životne okoline i očuvanju prirodnih resursa. Osnovna djelatnost preduzeća je sakupljanje neopasnog otpada. Pored ove osnovne djelatnosti preduzeće obavlja i druge djelatnosti od općeg društvenog interesa koje su Odlukom Općinskog vijeća o vršenju komunalnih djelatnosti i komunalnom redu dodijeljene J.P. Komus d.o.o. Gračanica, a to su: održavanje čistoće, održavanje javnih površina, tržnice i pijace, dekorisanje i obavljanje kafilerijskih poslova u saradnji sa JP Veterinarska stanica d.o.o. Trenutno je odvoz smeća uveden u 21 mjesnu zajednicu (od 23 MZ), tj. ovom uslugom je pokriveno 93,44 posto teritorije općine na kojoj živi 44.602 stanovnika ili 92,16 posto stanovnika. Pored odvoza komunalnog otpada korisnicima pružamo i uslugu odvoza šljake od centralnog grijanja. U okviru ove radne jedinice vrši se i upravljanje gradskom deponijom Grabovac. Kao i u svim gradovima na kantonu tako i kod nas gradska deponija Grabovac predstavlja veliki problem jer zadovoljava samo minimum preduslova za odlaganje odpada, te je u toku izrada investiciono-tehničke dokumentacije u cilju ishodovanja građevinske dozvole za sanaciju deponje te prelazak na regionalni koncept odlaganja otpada.”

Koliko ste zadovoljni poslovanjem u tekućoj godini?

”Poslovanje Društva u tekućoj godini je izuzetno uspješno. U odnosu na prošlu godinu evidentan je rast prihoda od usluge odvoza otpada, koje je naš najznačajniji prihod. Očekujemo da će dobit na kraju godine biti veća nego prošlogodišnja.”

Kakva je struktura vašeg radnog kadra?

”J.P. Komus d.o.o. odlikuje izuzetno obučen i sposoban kadar, koji je u prosjeku veoma mlad. Naši radnici su, shodno zahtjevima tržišta, obučeni za najzahtjevnije procese za rad u zimskoj službi, na zelenim površinama, na higijeni grada, odnosno na svim poslovima koji su u našem djelokrugu rada. Ono što je također jako značajno jeste da u našem kolektivu od 43 radnika imamo dva magistra nauka, što je garant daljnjeg razvoja Društva.”

Šta je to što vas izdvaja u odnosu na konkurenciju?

”U odnosu na konkurenciju izdvajamo se prije svega po kvalitetu pruženih usluga. Ovo je rezultat kvalitetne organizacije kao i strateškom djelovanju sa tačno zacrtanim projektima, mjerama i aktivnostima za svaku djelatnost.”

Koji su najčešći problemi s kojima se susrećete u poslovanju?

”NAPLATIVOST. U vrijeme ekonomske krize građani na prvom mjestu prestaju da plaćaju naše usluge jer smatraju da se smećem mogu riješiti na svoj način. Druge usluge (telefon, voda, televizija, el. energija i grijanje) moraju platiti jer ih odmah isključuju, a mi i da im prekinemo odvoz smeća više bi ugrozili druge građane zbog stvaranja divljih deponija. Zbog specifičnosti u pružanju usluge odvoza smeća, bez obzira na sve zakonom dozvoljene mjere, naše usluge je teško naplatiti. Skraćen je rok rješavanja sudskih sporova na šest mjeseci, ali i kad dobijemo Rješenje o izvršenju, naplata je spora ili se i ne realizuje u slučaju kad se ide na naplatu iz pokretnih i nepokretnih stvari. Prilikom podnošenja Prijedloga za izvršenje na osnovu vjerodostojnih isprava, moramo navesti gdje je korisnik zaposlen, a teško je doći do tih podataka jer mnogi od njih rade neprijavljeni ili su u inostranstvu. Zato se više ide na naplatu zapljenom pokretnih i nepokretnih stvari što nam stvara dodatne troškove smještaja i prodaje izuzetih stvari putem licitacije gdje često nismo u mogućnosti postići cijenu stvarnog duga. Procenat naplate usluge odvoza smeća za građane i privredne subjekte u 2017. godini je 87 posto.”

Možete li izdvojiti projekte na koje ste posebno ponosni?

”Sa aktivnostima na uvođenju selektivnog odvajanja otpada J.P. Komus d.o.o. Gračanica je započeo 2012. godine i kroz I, II, III i IV fazu realizovalo slijedeće aktivnosti: u periodu 2013. – 2018. godina besplatno je podijeljeno 7.471 PVC kanti za komunalni otpad (zapremine 120 litara) i vreća za ambalažni otpad (PET, papir, limenke, višeslojna ambalaža i dr.). Podjelom tipskih kanti i vreća za odvajanje otpada, omogućili smo našim korisnicima da se aktivno uključe u projekat Selektivnog prikupljanja otpada. Svi oni su potpisali ugovor sa J.P. Komus d.o.o Gračanica kojim se obavezuju da će komunalni otpad odlagati u tipske kante, a ambalažni otpad u plave i žute vreće koje ćemo im i dalje redovno dostavljati sistemom pune za prazne. Plave vreće su predviđene za skupljanje papira, a žute za PET, tetrapak, limenke i ostalu ambalažu.

Ove vreće se prikupljaju kamionom ili kombijem jednom mjesečno prema ustaljenom rasporedu odvoza. Selektivnim odvajanjem otpada su obuhvaćene sve mjesne zajednice u kojima imamo organizovan odvoz otpada. Na 10 lokacija u stambenim naseljima postavljena su ostrva za reciklažu sa ukupno 34 komada 240 litarskih kanti namjenjenih za odvajanje ambalažnog otpada. Na 12 lokacija na javnim površinama i u naseljima su postavljena reciklažna ostrva sa po tri specijalna kontejnera, zapremine 1,1 m³, tzv. zvona za odvajanje ambalažnog otpada i to plavo za papir, žuto zvono za PET, tetrapak i limenke i zeleno za staklo. Ova zvona se prazne po potrebi. Svim odgojno-obrazovnim ustanovama (obdaništima, osnovnim i srednjim školama) obezbijedili smo plave i žute kante zajedno sa vrećama za odvajanje ambalažnog otpada, a odvoz prikupljene ambalaže vršimo po pozivu od strane eko sekcija. Urađeno je reciklažno dvorište gdje se dovozi i balira prikupljeni ambalažni otpad i dalje isporučuje reciklažnim centrima. Reciklažno dvorište je ograđeno betonskim stubovima i žičanom mrežom, a unutra imamo objekat u kojem je smještena presa, mlin za mljevenje plastike i vaga a tu je takođe i nastrešica sa trakom za razdvajanje otpada. Izvršili smo nabavku kolske vage čime smo omogućili da se redovno vagaju svi ulazi na deponiju tako da imamo tačne količine dovezenog i odloženog otpada na deponiji, a ne procjene kao do sada.

Sve ove aktivnosti iziskuju određena ulaganja koja u sadašnjosti nemaju svoju ekonomsku opravdanost, ali naš cilj je smanjimo količine otpada koje se trenutno odlažu na deponiju, tj. smanjimo količine otpada koja će se ubuduće prevoziti na regionalnu deponiju čime se umanjuju troškovi prevoza i uplate odlaganja otpada na regionalnoj deponiji. Pored toga ovakvim radom doprinosimo razvijanju javne svijesti o značaju i odgovornosti svakog pojedinca, bez obzira kojoj uzrasnoj grupi pripadao o očuvanja životne sredine što je usko vezano za zbrinjavanju čvrstog otpada i njegovu selekciju. Ovim projektima ujedno ispunjavamo ciljeve postavljene u Strategiji zaštite okoliša FBiH, LEAP-u Općine Gračanica, Strategiji integrisanog lokalnog razvoja općine Gračanica 2011-2020, Studiji upravljanja otpadom i SEAP- u Općine Gračanica. Činjenica da smo prva i jedina Općina u Federaciji koja je uvela prikupljanje ambalažnog otpada na mjestu nastanka prepoznata je od relevantnih faktora i postali smo pozitivna praksa i primjer ostalim komunalnim preduzećima koja se bave ovom djelatnošću. Povodom toga na Prvom simpoziju upravljanja komunalnim otpadom u FBiH, koji je održan 30. novembra 2017. godine u Sarajevu, prezentovali smo naše iskustvo sa sistemom upravljanja otpadom na području općine Gračanica, uvođenjem selektivnog odvajanja otpada, finansijskim pokazateljima, prednostima i nedostacima ovakvog pristupa odvajanja otpada, čime je pokazano da je ovo dugotrajan i skup proces, u koji se moraju svi uključiti kako bi na kraju dao pozitivne rezultate.

Kao prva općina u BiH, i jedna od rijetkih u Evropi, nabavili smo električnu čistilicu ulica, sa nula posto emisije štetnih gasova u atmosferu. Ovim projektom smo došli do cilja da imamo energetski efikasno čišćenje javnih površina kao i značajne uštede na potrošnji goriva. Čistilica je potpuno autonomna u radu, i sa jednim punjenjem može čistiti ulice devet sati.”

Kakvi su vam planovi u skorijoj budućnosti?

”I u narednom periodu ćemo kroz projekte nastaviti sa implementacijom Studije upravljanja otpadom, odnosno uvođenju integralnog sistema upravljanja otpadom na cijeloj općini čime bi se poboljšao sistem upravljanja otpadom kroz poboljšanje kapaciteta komunalnog preduzeća, povećan broj korisnika selektivnog prikupljanja otpada na mjestu nastanka u cilju stvaranja uslova za rješavanje potreba korisnika usluga i poboljšanja kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici, za koje nismo sami u mogućnosti obezbijediti potrebna sredstva. Planiramo da kroz projekte izvršimo zamjenu vreća za ambalažni otpad sa žutim kantama kako bi dugoročno umanjili troškove zbrinjavanja ambalažnog otpada, kao i nabavku zamjenskih vozila na odvozu otpada sa posebnim akcentom na jedno manje vozilo praktično za odvoz otpada sa brdskih terena”.

(Alen MEHANOVIĆ/poslovnenovine.ba)

Share.

Comments are closed.