Ko će moći raditi u Njemačkoj? Najvažnije odredbe zakona koji stupa na snagu 1. marta

0

Od 1. marta ove godine stupit će na snagu Zakon koji će olakšati građanima koji dolaze iz zemalja koje nisu članice Evropske unije da se zaposle u Njemačkoj. To znači da će i stanovnici BiH moći da dođu do posla u Njemačkoj pod istim uslovima kao i građani Njemačke, za ona zanimanja koja su označena deficitarnim.

Stupanjem na snagu Zakona o doseljavanju stručnog kadra aplikantice i aplikanti koji su svoj zahtjev predali prije 01. marta 2020. godine po pravilu neće biti dovedeni u lošiji položaj.

Zakon o doseljavanju stručnog kadra ne sadržava posebno pravilo u vezi zahtjeva za vize koji su predati prije 1. marta 2020. godine i o kojima se prije tog datuma još uvijek nije odlučilo. Zbog toga će o tim zahtjevima biti odlučivano na temelju one zakonske osnove koja bude važeća u trenutku donešenja odluke o zahtjevu.

Stupanjem na snagu Zakona o doseljavanju stručnog kadra sljedeća načela će i dalje važiti:

– Za boravke koji traju duže od 90 dana nije moguć ulazak bez vize.
– Potrebno je najprije izvršiti priznavanje strane kvalifikacije u Njemačkoj, a tek onda podnijeti zahtjev za vizu u Ambasadi.
– Postoji razlika između stručnog kadra s kvalifikovanim stručnim obrazovanjem i
nekvalifikovanih i niskokvalikovanih radnika. Kvalifikovanim stručnim obrazovanjem se smatra ono obrazovanje koje bi u Njemačkoj iziskivalo minimalno dvogodišnje školovanje za
sticanje stručnog obrazovanja.
– Nekvalifikovani i niskokvalikovani radnici ne podliježu Zakonu o doseljavanju stručnog kadra. Za njih i dalje postoji mogućnost da podnesu zahtjev za vizu prema Pravilu za zemlje Zapadnog Balkana (§ 26 stav 2 Zakona o zapošljavanju).
– Provjera uslova rada (posebno zarade) kako bi se spriječilo isplaćivanje zarade koja je niža od zakonskog minimalca.
– Za podnošenje zahtjeva za vizu treba prvenstveno koristiti VIDEX-obrazac, koji možete otvoriti pod sljedećim linkom: https://videx-national.diplo.de

Bitne promjene u vezi Zakona o doseljavanju stručnog kadra:

– Jedinstveni pojam za stručni kadar koji obuhvata fakultetski obrazovan kadar i radnike s kvalifikovanim stručnim obrazovanjem.
– Nekvalifikovani i niskokvalifikovani radnici ne spadaju pod Zakon o doseljavanju stručnog kadra. Za njih i dalje postoji mogućnost da podnesu zahtjev za vizu prema Pravilu za zemlje
Zapadnog Balkana (§ 26 stav 2 Zakona o zapošljavanju).
– Doseljavanje stručnog kadra iz država koje nisu članice Evrospke unije više nije ograničeno na definisana deficitarna zanimanja (ukidanje pozitivne liste njemačke Savezne agencije za rad).
– Zapošljavanje na osnovu kvalifikovanog stručnog obrazovanja ili visoke školske spreme je moguće u svim oblastima, ukoliko postoji konkretna ponuda za radno mjesto i priznata
kvalifikacija.
– Ukidanje provjere prednosti kandidata iz Njemačke i zemalja EU. Kvalifikovani stručnjaci iz Njemačke i zemalja EU više neće biti prioritetno za upražnjavanje radnih mjesta, što
znači da se više neće vršiti provjera privilegovanih kandidata.
– Stručni kadar s kvalifikovanim stručnim obrazovanjem i fakultetskom diplomom može predati zahtjev za vizu u svrhu traženja posla, za koji je osposobljen na osnovu svoje kvalifikacije.
– Osobe koje da steknu kvalifikovano stručno obrazovanje u Njemačkoj i koje su mlađe od
25 godina mogu za početak podnijeti zahtjev za vizu u svrhu traženja mjesta za stručno
obrazovanje.
– Aplikanti s diplomom koja je priznata od strane njemačkih ustanova i koji imaju 45 ili više godina moraju dokazati minimalnu mjesečnu zaradu. Aktuelne podatke o minimalnoj zaradi
možete naći u odgovarajućim informativnim listovima na web stranici Ambasade.
– Samo oni zahtjevi za vizu koju budu imali potpunu dokumentaciju će biti obrađeni. Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom će biti odbijeni. Produženje roka u svrhu naknadnog
dostavljanja dokumentacije u principu više neće biti dozvoljeno. Informacije o potrebnoj dokumentaciji za zahtjev u svrhu boravka za koji namjeravate aplicirati možete naći u odgovarajućim informativnim listovima na web stranici Njemačke ambasade
(www.sarajewo.diplo.de).

Share.

Comments are closed.