Vlada TK: Program ulaganja sredstava iz vodnih naknada u ukupnom iznosu od cca 11 miliona KM

0

Program ulaganja sredstava iz vodnih naknada u ukupnom iznosu od cca 11 miliona KM

U tekstu ispod su navedeni projekti koje vlada TK (su)finansira, a koji će se realizovati putem općina i gradova sa područja našeg kantona:

LUKAVAC
– Idejni projekti postrojenja za tretman otpadnih voda naselja Devetak i Gnojnica, općina Lukavac
– Izrada Glavnog projekta uređenja korita potoka Bistarac od Bistaračkog jezera do ušća u rijeku Jalu (sufinansiranje) rekandidovan, općina Lukavac
– Izrada Glavnog projekta odvodnje oborinskih i kanalizacionih otpadnih voda u MZ Hrvati zaseok Koksara (sufinansiranje),općina Lukavac
– Odvodnje oborinskih i kanalizacionih otpadnih voda sa područja MZ Hrvati, zaseok Koksara, grad Lukavac
– Sufinansiranje sanacije brane Modrac, III i IV faza
Radovi na rekonstrukciji sistema vodosnabdijevanja naselja „Poljice Gornje“ (sufinansiranje) – rekandidovan projekat, općina Lukavac
– Proširenje vodovodne mreže u industrijskoj zoni Lukavac – Bistarac, grad Lukavac
– Odvodnja oborinskih i kanalizacionih otpadnih voda u MZ Lukavac grad sa područja ulica Podrinjska i Omladinska i prečistača fekalnih voda u industrijskoj zoni Lukavac, općina Lukavac
– Odvodnja površinskih voda u MZ Lukavac Mjesto, grad Lukavac
– Odvodnja otpadnih voda u gradu Lukavcu- WATSAN, dionica 6.2.2 Kanal 1, grad Lukavac
– Izrada tehničke dokumentacije za provedbu aktivnosti sanacije zagađenja akumulacije Modrac po Zaključku Vlade Tuzlanskog kantona

ŽIVINICE
– Subvencioniranje troškova rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, grad Živinice
Vodovodna mreža u naselju Ćasuri, MZ Tupković, grad Živinice
– Izgradnja filter stanice za kondicioniranje vode u sistemu vodovoda Gračanička rijeka u MZ Gračanica Selo“, grad Živinice
– Rekonstrukcija distributivnog dijela vodovoda Jahići – Beširovići, MZ Gornja Višća“, grad Živinice
– Rekosntrukcija vodovodnog sistema Sinac-Zenunovačka rijeka za MZ Đurđevik, Stari Đurđevik I Kovače – I faza, grad Živinice
– Rekonstrukcija i sanacija gradske vodovodne mreže grada Živinice br.I-007-01/22-Vodovod u trotoaru ulica Oslobođenja, ul. 25. novembra I dio ulice Alije Izetbegovića (između ulica Oslobođenja I ul. 25. novembra), grad Živinice

TUZLA
– Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta regulacije rijeke Joševice u dužini cca 5.300,00 m Tuzla, grad Tuzla
– Glavni projekat regulacije rijeke Jale u Slavinovićima, III faza – dionica od lokacije pijace u Simin Hanu do mosta na skretanju za Gornju Tuzlu, grad Tuzla
– Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II – komponenta Tuzla (sufinansiranje kredita za realizaciju projekta), grad Tuzla

GRADAČAC
– Sufinansiranje troškova rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda JP” Komunalac” Gradačac, grad Gradačac
– Rekonstrukcija distributivne mreže naselja Vučkovci, grad Gradačac
– Refundacija dijela troškova nastalih realizacijom projektavodosnabdijevanja općine Gradačac po Odluci Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/17) i Odluci o davanju saglasnosti broj:01-02-314-4/19 od 18.10.2019. godine, grad Gradačac

GRAČANICA
– Izgradnja regulacije korita rijeke Sokoluše na dionici Most Lido – Most Etivaža u Gračanici – Faza III, grad Gračanica
– Sanacija i rekonstrukcija rezervoara u MZ Soko (Izgradnja rezervoara), grad Gračanica
– Snabdijevanje vodom MZ Škahovica sa vodovodnog sistema Babići-Malešići, grad Gračanica
– Izgradnja rezervoara Gornji Bajići MZ Donja Orahovica, grad Gračanica
– Izgradja vodovoda u MZ Rašljeva – faza III u Gračanici, grad Gračanica
– Izvođenje radova na obezbjeđenju dodatnih količina vode sa bunara IHBM3 za MZ-e: Malešići, Babići i Škahovica, grad Gračanica (faza I), grad Gračanica
– Rekonstrukcija i dogradnja vodovodnog sistema Donja Orahovica, grad Gračanica – faza II, grad Gračanica

KALESIJA
– Regulacija korita rijeke Gribaje i Aščića potoka u svrhu sanacije posljedica od poplava u junu 2019. godine, potez oko pijace u Tojšićima cca 450 m, izvođenje radova, općina Kalesija
– Anuitet za 2022.godinu po kreditu WB-IDA 3954, općina Kalesija
– Kamata za 2022.godinu po kreditu WB-IDA 3954, općina Kalesija

SAPNA
– Obezbjeđenje dodatnih količina vode za potrebe općine Sapna sa novog bunara EBS-1 I uvođenje u postojeći sistem (faza izgradnja i opremanje pumpne stanice Skenderuša), općina Sapna

ČELIĆ
– Uređenje korita Čelićke rijeke, općina Čelić
– Uređenje korita Čelićke rijeke u dužini od 405,00 m, općina Čelić
– Anuitet za 2022. po Programu sufinansiranja projekta kanalizacije i vodosnabdijevanja, općine Čelić

KLADANJ
– Rekonstrukija gradskog vodovoda Starićka rijeka u Kladnju, etapa: rekonstrukcija transportnog cjevovoda, općina Kladanj
– Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Stupari Selo u naseljima Stupari Selo, Dubrave, Plane u MZ Stupari, općina Kladanj
– Rekonstrukcija gradskog vodovoda Starićka rijeka u Kladnju, etapa: rekonstrukcija transportnog cjevovoda (II faza), općina Kladanj

BANOVIĆI
– Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje vodvoda u naselju Ramići, Banovići Selo, općina Banovići
– Izrada Glavnog projekta za dogradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže i priključaka u MZ Grad III u ulicama ZAVNOBIH, ORB i Jelah I dijelu ulice Jezero, općina Banovići
– Izrada Idejnog i Glavnog projekta za dogradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže i priključaka u MZ Oskova u naseljima Oskova i Brioni dijelu naselja Odorovići, općina Banovići
– Izrada Glavnog projekta regulacije rijeke Litve dionica od pružnog prelaza do “Litvatransa”, općina Banovići
– Regulacija korita rijeke Litve dionica od Zanatskog centra do TK Borac I faza, općina Banovići
– Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda u MZ Tulovići, općina Banovići
– Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda sa izgradnjiom rezervoara u MZ Pribitkovići, općina Banovići
– Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda Kunina, općina Banovići
– Sanacija kaptaža, izgradnja rezervoara I distribucione mreže u naselju Odžak, općina Banovići

DOBOJ ISTOK
– Regulacija potok Rijeka na dionici Magistralnog puta – Škola MZ Brijesnica Mala, općina Doboj Istok
– Regulacija potok “Rijeka” MZ Stanić Rijeka – I faza, općina Doboj Istok

TEOČAK
– Izrada projektne dokumentacije za uvezivanje novog rezervoara donje zone u vodovovni sistem dijela općine Teočak, općina Teočak
– Izrada projektne dokumentacije za regulaciju korita rijek Brzave u poslovnoj zoni Janja, općina Teočak
– Rekonstrukcija i dogradnja vodovodnog sistama dijela općine Teočak rezervoar donja zona V=300 m3, općina Teočak
– Uvezivanje novog rezervoara donje zone u vodovodni sistem dijela općine Teočak, općina Teočak

SREBRENIK
– Sufinansiranje troškova rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Ježincu, Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija „Srebrenik“ d.d. Srebrenik, grad Srebrenik
– Izrada Glavnog projekta kanalizacijske mreže za naselje Lisovići, grad Srebrenik
– Izrada i revizija Glavnog projekta kanalizacijske mreže sa priključkom na uređaj za prečišćavanje za poslovnu zonu Špionica i MZ Špionica Donja, grad Srebrenik
– Uvođenje bunara B5A u sistem vodosnadbijevanja općine Srebrenik -potisni vod od objekata 1 i 2 bunara B5A do objekta za vezu sa bunarima B6 i B7 i uvođenje B5A u sistem vodosnadbijevanja općine Srebrenik objekat 1 i 2 -faza II , grad Srebrenik (sufinansiranje ), grad Srebrenik
– Sufinansiranje anuiteta (glavnica i kamata) za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, grad Srebrenik

Irfan Halilagic

Share.

Comments are closed.